Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter för dig som är kund hos Svenska Julförlaget

Denna information om behandling av personuppgifter riktar sig till er som är kund eller som har erhållit erbjudande om att bli kund hos Svenska Julförlaget AB 556952-1437 (”Julförlaget”, ”vi” eller ”oss”). Vi behandlar personuppgifter (”Personuppgifterna”) med största hänsyn till den enskildes integritet och alltid i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning (EU:s Dataskyddsförordning).

Från Statens personadressregister, SPAR, begär och erhåller Julförlaget uppgifter om namn och adress till vårdnadshavare till ungdomar inom åldersintervall som av oss bedöms intressanta (”Vårdnadshavare”). Julförlagets urval av vilka som ska lämnas erbjudande görs genom bl.a. analys av tidigare års svarsfrekvens avseende jultidningserbjudanden. Till dem som bedöms kunna vara intresserade skickar Julförlaget jultidningskatalogen, genom vilken erbjudande lämnas till Vårdnadshavaren. De som inte erhåller jultidningskatalogen registreras inte i våra register. De som erhåller jultidningskatalogen men väljer att inte bli kund raderas från våra register efter att aktuellt års beställningar har levererats.

Om ni lägger en beställning hos oss, dvs. vi ingår avtal om köp från oss, begär vi in och behandlar Personuppgifter avseende er enligt nedan.

Vi behandlar Personuppgifter avseende Vårdnadshavare i syfte att (i) fullgöra våra åtaganden mot dig och den ungdom du har vårdnaden för samt kunna ta tillvara de rättigheter mot er som följer av beställningen hos oss (”Avtalsändamålet”), (ii) tillhandahålla information och direktmarknadsföring till dig avseende våra produkter och tjänster via brev och elektroniskt, t.ex. via epost och SMS (”Informationsändamålet”), samt (iii) i syfte att uppfylla bokföringslagens och eventuella andra krav som tillämplig lag ställer på oss (”Laglighetsändamålet”) (Avtalsändamålet, Informationsändamålet och Laglighetsändamålet benämns tillsammans ”Ändamålen”).

Såvitt gäller Avtalsändamålet och Laglighetsändamålet behandlar vi Vårdnadshavares personnummer i syfte att säkerställa säker identifiering. Vi behandlar inte personnummer avseende den ungdom som Vårdnadshavaren representerar mot oss.

Ni kan inte lägga en beställning hos oss (ingå avtal med oss) om vi inte erhåller Personuppgifterna och behandlar dem för Köpändamålet och Laglighetsändamålet avseende både Vårdnadshavaren och den ungdom som Vårdnadshavaren har vårdnaden av.

Vi behandlar era Personuppgifter för Avtalsändamålet eftersom det är nödvändigt för fullgörande av vårt avtal. Vi behandlar era Personuppgifter för Laglighetsändamålet eftersom behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi har, dvs. att uppfylla bokföringslagens eller andra lagkrav.

Vi behandlar Vårdnadshavares Personuppgifter för Informationsändamålet med stöd av en intresseavvägning, dvs. vi har ett berättigat intresse av att kunna lämna information och marknadsföring om våra produkter och tjänster till dig. Vi kan som en del av denna behandling även överföra Personuppgifterna till andra bolag inom samma koncern som Julförlaget och som erbjuder liknande produkter som de som Julförlaget erbjuder, i syfte att sådant bolag ska kunna tillhandahålla information och marknadsföring avseende sina produkter till dig.

Julförlaget är personuppgiftsansvarigt och behandlar inte Personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla Ändamålen. Julförlaget kan använda externa leverantörer av exempelvis lagringstjänster, leveranser och system till stöd för att administrera kundrelationer (CRM), till vilka Personuppgifterna i så fall kan överföras. Sådana externa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss och behandlar som sådana endast Personuppgifterna enligt våra instruktioner och för vår räkning i enlighet med denna policy.
Vi kommer att behandla Personuppgifterna för Avtalsändamålet under den tid det krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet med er. Vi kommer därefter behandla Vårdnadshavarens Personuppgifter under ytterligare fyra år för Informationsändamålet. Ni har dock rätt att när som helst begära att vi upphör att behandla Personuppgifterna för Informationsändamålet, varvid vi genast kommer upphöra med behandling för det ändamålet. Du kan även direkt ange att du inte önskar att vi behandlar Personuppgifterna för Informationsändamålet, varvid vi inte kommer utföra behandling för det ändamålet (och inte kommer tillhandahålla information och direktmarknadsföring elektroniskt till dig).

Vi kommer dessutom att spara Personuppgifterna under sju års tid i syfte att uppfylla Laglighetsändamålet (bokföringslagens krav).

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till info@julforlaget.se. Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter i Dataskyddsförordningen omfattar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har en registrerad under vissa omständigheter rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Detta gäller vid behandling med stöd av intresseavvägning, som t.ex. för Informationsändamålet.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Om Cookies

Svenska Julförlaget använder cookies när du besöker vår websida. En cookie är en informationsfil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Cookien lagras under den tid du är ansluten till tjänsten, eller under så lång tid uppgifterna behövs för att kunna uppfylla de förpliktelse eller rättigheter som är förknippade med tjänsten.

Mina sidor

Stäng